Máte ve Školním řádu Umělou Inteligenci? A mohl bych ji vidět?

školní řád a umělá inteligence
Některé školy Umělou Inteligenci neřeší vůbec, jinde šli cestou tvrdých restrikcí. Občas se mluví jen o obecné etice použití AI. A to stačit nemusí. Má tedy smysl zapsat pravidla použití AI do školního řádu?

Nakrmil jsem proto ChatGPT daty a zeptal se na ideální formulaci pravidel AI do závazné vnitřní vyhlášky školy.

Doporučení nebo řád?

Jedna věc je vyvěsit plakát o AI na školní nástěnku a pobavit se v rámci školení ve sborovně o možnostech, rizicích a příležitostech, které nám učitelům, vedení škol, rodičům a žákům umělá Inteligence přináší. Tady chybu neuděláme snad nikdy. 

Jiná věc je závazný školní řád, který určuje vnitřní pravidla organizace. Z něj mnohdy vychází i sankční řád a slouží jako první orientace v tom, co žáci (i učitelé) ve škole smějí, nesmějí a musí. 

Proč školní řád — je to s ohledem na AI nutné?

Školní řád je základním dokumentem školy, který upravuje základní práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců, specifikuje provoz školy a vnitřní režim školy včetně zajištění bezpečnosti žáků a podmínek zacházení s majetkem školy, specifikuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a spolupráci školy se zákonnými zástupci žáků.

Pokud škola do vzdělávacího procesu a do hodnocení prospěchu žáka zahrnuje jakýkoliv nástroj nebo projev žáka, který by mohl vzniknout zcela nebo i zčásti jako produkt AI, je vhodné, aby pravidla práce s AI a pravidla hodnocení prací vzniklých za (spolu)činnosti AI byla stanovena školním řádem, resp. klasifikačním řádem školy.

To je vhodné právě proto, aby ve sporných případech, kdy se zákonný zástupce žáka či žák samotný domnívá, že byl ohodnocen nesprávně, mohlo být stanoveno, zda hodnocení žáka probíhalo dle stanovených pravidel a kritérii. Tento postup je vhodný např. i v případě, kdy na takovou stížnost reaguje ČŠI kontrolou ve škole. A pokud má škola nastavena tato pravidla a postupuje či postupovala podle nich, vyhne se řadě případných problému.

Poznámka na okraj

Pomíjím tu cíleně další velké téma — nakolik jsou školní řády mnoha škol rozdílné, motivující, vstřícné či represivní a doslovné. To sem nepatří. Řeším v tomto textu odpověď na častou otázku, jak se ve škole oficiálně k Umělé Inteligenci postavit z hlediska školní legislativy. 

Pojďme se ale nejprve podívat na ta nezávazná doporučení

Není pravda, že školství AI neřeší

Od května 2023 se schází expertní skupina při NPI a řeší všechny ty úžasné příležitosti i hrozby ohledně AI ve výuce. Mám štěstí, že jsem členem tohoto týmu a tak vám nyní přinášíme výstup našeho několikaměsíčního přemýšlení, jak se k AI ve škole postavit. Troufám si říct, že rady jsou to užitečné a dostatečně nadčasové. 

Tady jsou ke stažení ve formátu PDF pro vaše školní nástěnky: 

MILÍ UČITELÉ, ŘEDITELÉ, RODIČE,

vstoupili jsme do éry rapidní digitalizace, která výrazně ovlivňuje práci, život i vzdělávání. Umělá inteligence (artificial intelligence neboli AI) vnesla do vzdělávání nová témata, mimo jiné za pomoci nových nástrojů umožňujících generovat text, obrázky, videa či hudbu. Takzvaná generativní AI zásadně proměňuje požadavky na výuku i její možnosti.

Zahrnutí AI do každodenního školního života přináší řadu příležitostí. Její správné využití může usnadnit práci učitelům, vytvořit žákům aktivity a materiály střižené na míru a podpořit je tam, kde je to třeba. Dovoluje tak lépe rozvíjet potenciál všech žáků a připravit je na budoucnost.

Umělá inteligence ale přináší i výzvy: Rychlý vývoj, etická dilemata, ochrana soukromí a další problémy dneška vedou k hledání rovnováhy mezi využíváním technologií a rozvojem nadčasových, pro život důležitých, dovedností.

Přinášíme vám proto dokument, který může sloužit jako startovní bod pro zapojení AI i do vaší školy. Doporučení poslouží všem (ředitelům, učitelům, žákům i rodičům) a týkají se sedmi základních oblastí: otevřené komunikace; individualizace učení; gramotnosti v oblasti AI; odpovědnosti za výstupy; práv dětí a soukromí, prospěšnosti a přiměřenosti; svobody a životní pohody.

Jenže AI tu s námi je a a jen tak se jí nezbavíme. Potřebujeme tedy hned z počátku spíše obecný rámec jejího použití. A v tomto hledisku si myslím, že námi navržená pravidla jsou dostatečně stručná, nadčasová a užitečná. 

Doporučení pro využívání umělé inteligence na základních a středních školách

 • Doporučení pro využívání umělé inteligence na základních a středních školách PRO ŘEDITELE

 • Doporučení pro využívání umělé inteligence na základních a středních školách PRO UČITELE

 • Doporučení pro využívání umělé inteligence na základních a středních školách PRO ŽÁKY

 • Doporučení pro využívání umělé inteligence na základních a středních školách PRO RODIČE

Ano, všimněte si, zmiňujeme 4 rozdílné cílové skupiny a každá z nich by k tématu Umělé Inteligence měla přistoupit trochu odlišně, protože má jiné potřeby. 

Tyto doporučení nejsou závazná a nejsou v žádném případě dogma. Není to zákon ani povinné desatero, které bychom měli doslova a bez pochybností následovat. Je to užitečné doporučení. A jako takové si je můžete přizpůsobit podle sebe. 

Upravte si doporučení na míru k vašim potřebám. Využijte editovatelnou šablonu k úpravám.

Jenže doporučení je doporučení a řád je řád. Mnozí ho potřebují a vyžadují. Co s tím? 

Jak integrovat Umělou Inteligenci do Školního řádu

Pomineme extrémy typu “zakázat úplně” nebo “ignorovat a nějak to dopadne”. Prostě vyřešit je to potřeba. Stejně, jako jsme kdysi našli určitou rovnováhu po dlouhé debatě ohledně využití mobilních telefonů. 

Koho se tedy zeptat na pravidla AI než AI samotné?! 

Nakrmil jsem proto dostupnými daty o možnostech, etice a rizicích AI ChatGPT. Použil jsem všechna naše výše zmíněná doporučení, Stanovisko k využívání umělé inteligence ve výuce na Masarykově univerzitě a několik dalších materiálů. 

A byla to zajímavá debata :-) 

Vyšlo mi několik velmi rozdílných verzí školních řádů. Dál jsem s nimi pracoval a řešil s chatbotem OpenAI (a později s Google Bard) míru restrikcí a příležitostí. Postupně jsem se dopracoval k následujícímu textu, který považuji a určitý kompromis, pokud jako organizace skutečně máte potřebu AI do vašeho školního řádu zapracovat. 

Tady je ten návrh: 

Zásady používání Umělé Inteligence ve Školním řádu

Tato část školního řádu je vytvořena s cílem definovat a regulovat použití umělé inteligence (AI) a související technologie v rámci školního prostředí.

Zásady použití AI

 1. Všechny technologie založené na AI, využívané ve školním prostředí, musí být používány v souladu s etickými normami, zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími příslušnými zákony a nařízeními.

 2. Žáci, učitelé a další zaměstnanci mají právo na informace o tom, kde a kdy je AI používána, jakým způsobem a s jakým účelem. Takové informace musí být snadno dostupné a srozumitelné.

 3. Žáci mají právo na přístup k výukovým materiálům, které vysvětlují principy fungování AI, její možnosti i omezení, a to v kontextu jejich věku a vzdělávací úrovně.

Použití AI ve výuce

 1. AI může být využívána k podpoře výuky, ale nikoli k nahrazení lidských učitelů. Využití AI musí být vždy v souladu s pedagogickými cíli a hodnotami školy.

 2. AI nástroje a algoritmy používané pro hodnocení žáků musí být transparentní, spravedlivé a nesmí diskriminovat žádného žáka.

Autorské právo a použití AI v žákovských pracích

 1. Žáci jsou povinni respektovat autorská práva při využití materiálů, dat nebo softwarových řešení v rámci svých školních projektů, a to včetně těch, které využívají AI.

 2. Žáci mají právo na uznání jejich práce a úsilí, i pokud využívají AI k dosažení svých výsledků. Nicméně, pokud je AI využita k vytvoření nebo pomoc při vytváření práce, musí být toto použití správně a jasně citováno v rámci práce.

 3. Plagiátorství, včetně použití AI k vytváření nebo modifikaci děl, které jsou pak prezentovány jako výhradně studentovo dílo, je striktně zakázáno. To se týká jak přímého kopírování, tak i modifikace originálního obsahu bez náležitého citování původního zdroje.

 4. AI by měla být využívána jako nástroj k rozšíření vlastních schopností žáků, nikoli jako způsob, jak obejít práci nebo etické normy. Při jakékoliv pochybnosti o správném použití AI by se měli žáci obrátit na své učitele.

 5. Porušení těchto pravidel může vést k udělení kázeňských opatřením včetně nulového hodnocení za příslušnou práci.

 6. Škola se zavazuje k informovanosti a vzdělávání žáků o autorských právech a etických otázkách spojených s použitím AI, aby se předcházelo porušení těchto pravidel.

Porušení pravidel

 1. Jakékoliv porušení těchto pravidel může být potrestáno v souladu se školním řádem, včetně kázeňských opatření.

(pozn: k návrhu tohoto textu byl využit ChatGPT, Google Bard a výsledný text byl mnou revidovaný)

Není to dokonalé

Ano, můžeme se teď a tady hádat, co vše tu chybí, co přebývá a co je špatně. O tom tento první návrh není. Stejně jako obecná doporučení byste si měli upravit podle konkrétních potřeb školy, i konkrétní formulace přístupu k AI ve školním řádu je na vás. Stáhněte si Zásady používání Umělé Inteligence ve školním řádu (návh Pavel Hodál a ChatGPT, 2023-09)

Je jisté, že jsme právě v počátku, kdy si školy taková pravidla nastavují a na základě vlastních praktických zkušeností (třeba i ve spolupráci s ČŠI nebo MŠMT) se bude tato problematika v budoucnu upřesňovat a přizpůsobovat praxi.

Nezapomínejme však, že AI je jen jedním z mnoha nástrojů, které můžeme my i žák využít k rozvoji kritického myšlení a jiných kompetencí. Cestou není zakázat technologii, která už tu s námi je a všichni ji nějakým způsobem využívají. Cestou je změnit naše výukové návyky a pohled na to, co a jak budeme v rámci vyučovacího procesu hodnotit.”

Tento návrh berte jen jako první vlaštovku a pomoc těm z vás, kteří potřebují nastavit pravidla AI hned z počátku školního roku. Zároveň se jedná můj o malý pokus, nakolik mi v tvorbě školního řádu Umělá Inteligence dokáže pomoct. Nic víc.

Umělá inteligence a školní legislativa

Umělá Inteligence a školní legislativa