Středověk, anachronismy a umělá inteligence

Středověk, anachronismy a umělá inteligence
Nejsem učitel dějepisu a nikdy jsem jej neučil. Právě proto jsem chtěl zjistit, zda mi jako laikovi AI pomůže k vytvoření smysluplného obsahu.

Vznikla tak hodina dějepisu plná časových nesrovnalostí.

Když se informatik vydá učit dějepis

Hele, ChatGPT, co bych mohl učit žáky v dějepise? Nemyslím tím “vyučovat klasicky konkrétní látku”, ale cokoliv, co by rozvíjelo “dějepisné myšlení?” 

Takto nějak vypadal můj první dotaz k směrem k AI. Protože nejsem vystudovaný učitel dějepisu, nevěděl jsem ani, jak se AI správně ptát a jaké cíle bych chtěl naplnit. Po pár minutách vzájemné komunikace z toho vyplynula aktivita zaměřená na historické anachronismy a jejich odhalování. 

Jenže jak můžu jako informatik učit dějepis? Spojil jsem se tedy s kolegou a realizovali jsme jednu hodinu dějepisu v tandemu. Jeho připomínky k mnou navržené aktivitě byly věcné a pomohly mi lépe stanovit obsah i cíle. 

Vše ostatní — téma, úkoly, grafika i otázky závěrečné reflexe — už je čistý produkt umělé inteligence. 

Obrázek
Umělá Inteligence a anachronismy v dějepisu

Téma: Rozpoznávání charakteristik historických období a anachronismů

Na přiloženém obrázku jsou znázorněny různé objekty, postavy a scény. Některé z nich odpovídají zvolenému historickému období, zatímco jiné jsou anachronismy – prvky, které do dané doby nepatří. Tvým úkolem je určit, které objekty jsou autentické pro vybranou epochu a které jsou anachronismy.

Úkoly

 1. Identifikace prvků doby: Prohlédni si obrázek a vypiš všechny objekty a scény, které podle tebe odpovídají zvolenému historickému období. U každého prvku krátce uveď, jakým způsobem je typický pro toto období.
 2. Identifikace anachronismů: Najdi na obrázku všechny prvky, které do zvoleného období nepatří. U každého prvku uveď, zda pochází z dřívějšího nebo pozdějšího období a zdůvodni svůj výběr.
 3. Analýza a Kontext: Pro každý anachronismus krátce popiš, proč nepatří do zvoleného období a do jakého období by lépe zapadal.
 4. Reflexe: Jaké technologické, sociální nebo kulturní změny byly pro zvolenou epochu charakteristické? Jak se liší od změn v předchozích nebo následujících obdobích?


80% úspěšnost

Povedlo se? Jako laik a ne-dějepisec jsem si chtěl ověřit, zda mi AI dokáže relevantně poradit. Ano, pomohla, ale ne úplně. 

Ke generování aktivit jsem použil ChatGPT 4.0 a vše pak ještě doladil pomocí specializovaného asistenta — takzvané GPT persony Didaktik Génius

AI dětem o svém asistentovi píše: 

Didaktik génius je expert na moderní didaktické metody a principy. Jeho úkolem je pomáhat učitelům vytvářet zajímavé a poutavé hodiny.

Mým původním záměrem bylo porovnávat více historických období. Vygeneroval jsem si tedy více zadání a anachronismy v rozmezí starověký Řím až 21. století. Zde se bohužel naplno projevilo, že neučím dějepis. Až kolega Tadeáš Nevěčný mi vše rozumně zredukoval tak, aby zadání a obtížnost odpovídala žákům 7. třídy . V tomto mi tedy AI nepomohla. Její návrhy byly časově nereálné a obsahově příliš rozsáhlé. 

Jako jediné a výchozí období jsme proto zvolili středověk s anachronismy ze starověku. 

Obrázek
Umělá Inteligence a anachronismy v dějepisu

Problémy s grafikou

Když už AI projekt, tak kompletní včetně generovaných obrázků, které budou žáci vyhodnocovat. 

Zadání pro generátor grafiky: 

Pro tuto aktivitu vygeneruj obrázek na téma středověk. Bude zahrnovat tyto prvky: vázané knihy, porcelán, papež, znak českého státu, rytíř, románský sloh, křižáci, 

a tyto anachronismy: 

otroctví, gladiator, Koloseum, řecký/římský bůh, římský legionář, olympijské hry, Pythagoras, Kleopatra. 

Obrázky jsme generovali pomocí Copilota, ale zde jsme bohužel narazili na velkou míru abstrakce a uměleckého vyjádření. Což pro výukovou pomůcku určitě vhodné není. ChatGPT 4.0 se v tomto ukázal jako vhodnější řešení. Lépe respektoval styl výstupu a byl konkrétnější bez umělecké halucinace. Všechny použité obrázky jsou tedy jeho výtvorem. 

Jenže :-( …

Generované obrázky vždy obsahovaly jisté nelogičnosti, nedodělky a požadovaný anachronismus jsme v nich nedokázali najít ani my jako učitelé, natož žáci. Tvorba a výběr vhodných obrázků tedy zbral nejvíce času z celého tohoto projektu. 

Obrázek
Umělá Inteligence a anachronismy v dějepisu

Za mě dobrý

Výstupy AI pro informatiku hodnotí často informatici, aktivity pro češtináře pak připomínkují jiní na slovo vzatí specialisté. Mě zajímalo, zda to jde i bez té odbornosti. 

Ověřil jsem si, že AI mi jako ne-dějepisáři pomůže a je schopna s drobnými úpravami navrhnout nosnou aktivitu, která dává smysl. 

Jestli jsme při tom splnili i dějepisné cíle hodiny, tak jak je očekával kolega? Snad ano. Já si všiml, že žáci: 

 • se naučili nové slovo “anachronismus” a pochopili jeho význam, 
 • připomněli si časové vymezení období středověku, 
 • uvědomili si, které objekty opravdu do středověku nepatří. Mnohé z nich si dohledávali pomocí interentu, 
 • nestihli vše, proto má původní představa je nutná ještě více redukovat. 

V tomto duchu by bylo dobré i více pracovat se závěrečnou reflexí:

Závěrečná reflexe

 1. Jaké byly podle vás nejzajímavější anachronismy, které jste na obrázku objevili a proč? Co vám to říká o tom, jak se naše technologie a společnost vyvíjely od té doby?
 2. Jakým způsobem vám tato aktivita pomohla lépe pochopit zvolené historické období? Jsou některé aspekty tohoto období, které jsou pro vás nyní jasnější?
 3. Kdybyste měli vytvořit vlastní obrázek pro tuto aktivitu, jaké prvky byste zahrnuli a proč? Jaké anachronismy byste použili a co by o dané době říkaly?
 4. Existuje něco z dnešní doby, co by se mohlo v budoucnosti stát anachronismem? Co to je a proč si myslíte, že by to mohlo být vnímáno jako zastaralé?

Kolik anachronismů jste v obrázcích našli vy sami? 

Anachronismy s umělou inteligencí

Využití umělé inteligence v dějepisu

Téma, úkoly, grafika i otázky závěrečné reflexe — vše v této aktivitě je čistý produkt umělé inteligence.