Projektová výuka k aktuálnímu dění - Učíme se o Krymu

Projektová výuka k aktuálnímu dění - Učíme se o Krymu
Tabulek, prezentací a dokumentů jsem s deváťáky za ty tři a půl roku už udělal dost. Upravovali jsme fotky, komunikovali, pracovali online, sdíleli a vyhledávali v internetu...

Přišel tedy čas na projekt, ve kterém bychom všechny získané dovednosti uplatnili v praxi. Jako téma práce jsem vybral aktuální dění na Ukrajině a jako formu pak skupinovou práci a sdílené dokumenty.

Podmínky zadání

 • tři vyučovací hodiny
 • skupinová práce
 • důležitá je dělba jednotlivých úkolů
 • pracujeme online v Google Dokumentech
 • v maximální míře využíváme online zdroje a nástroje

hodina 1

Zadání práce proběhlo pomocí QR kódu, který byl promítnutý na tabuli.

Projektová výuka k aktuálnímu dění - Učíme se o Krymu  

Otázky obsažené v QR kódu:

 1. Jaké je hlavní město Ukrajiny?
 2. Jaké je hlavní město Krymu?
 3. Je Krym spojen pevninsky s Ukrajinou nebo Ruskem?
 4. Která moře odděluje Kerčský průliv?
 5. Bylo podle tvého názoru referendum o odtržení Krymu demokratické?
 6. Jaký zájem má Rusko v Sevastopolu?
 7. V kterém roce se stal Krym součástí Ukrajiny?
 8. Najdi a přečti si dva články týkající se Ukrajinsko-Krymské krize. Uveď hlavní myšlenku článku a svůj souhlas či nesouhlas. Hlavní body přečteného textu zpracuj do myšlenkové mapy.
 9. Porovnej rozlohu Krymu a ČR.

hodina 2

 1. Sepiš stručnou historii Ukrajiny (1 odstavec), nekopíruj z Wikipedie! Skutečně si něco přečti a vypiš jen podstatné informace.
 2. Památky a turistické zajímavosti. Proč jet na Ukrajinu? Vytvoř stručný text včetně obrázků. Znázorni v mapě pomocí http://scribblemaps.com
 3. Ukrajinské nerostné suroviny a průmysl. Kde? Co? Znázorni pomocí mapy.
 4. Plynovod a ropovod procházející Ukrajinou. Najdi trasy a mapy.
 5. Průzkum veřejného mínění — použij formuláře v Google. Vytvoř anketu/průzkum týkající se aktuálního dění na Ukrajině a nasdílej jej spolužákům (min. 10 respondentů). Zpracované odpovědi z výzkumu vlož do společného sdíleného dokumentu

hodina 3

 • dokončení online průzkumu
 • dokončení společného dokumentu
 • korektury

První část — vyhledávání informací — proběhla naprosto bez problémů a žáci našli odpovědi na všechny otázky.

Projektová výuka k aktuálnímu dění - Učíme se o Krymu

Také čtení vybraného zpravodajského článku k aktuálnímu tématu a zpracování jeho hlavních ideí do myšlenkové mapy se povedlo. Žáci tvořili myšlenkvé mapy již v předchozích hodinách a podle reakcí některých z nich je považují za přínosné. Myšlenkové mapy nám pomohly najít souvislosti a uvědomit si šíři tématu. 

Projektová výuka k aktuálnímu dění - Učíme se o Krymu

Projektová výuka k aktuálnímu dění - Učíme se o Krymu

Projektová výuka k aktuálnímu dění - Učíme se o Krymu

Problematická se ukázala otázka na historii Ukrajiny v druhé části práce. Jelikož článek na české Wikipedii je velmi obsáhlý a podrobný, měli žáci poněkud ztíženou práci. Odtud se skutečně nedalo nic převzít a funkce CTRL + C a CTRL + V zůstala nevyužita. Chtěl jsem po žácích, aby si historii pročetli a udělali stručný, zhruba 5-10větný výtah. Toto zvládla jen část z nich. Od ostatních jsem dostal dlouhé odstavce kopírovaného, často neupraveného textu.

Projektová výuka k aktuálnímu dění - Učíme se o Krymu

Ti, co hledali turistické památky, zvládli svoji práci o poznání lépe. Všiml jsem si, že skutečně nalezená místa ověřovali na více webech a dokonce je hledali na mapách. Úspěšné zakreslení do online mapa a export ve formě obrázku byly už jen takovou malou příjemnou třešničkou na dortu.

Projektová výuka k aktuálnímu dění - Učíme se o Krymu

Projektová výuka k aktuálnímu dění - Učíme se o Krymu

A takto kreslili mapový náčrt na online mapách.

Projektová výuka k aktuálnímu dění - Učíme se o Krymu

V případě nerostných surovin všichni správně našli Doněck — Donbas, sepsali výčet nerostných surovin a lokalizovali jej na mapě.

Jen věty typu

“Nerostné bohatství Ukrajiny se stalo hlavním tahounem sovětské ekonomiky”

mě poněkud zaskočily a marně přemýšlím, odkud je žáci vzali :-)

Také trasy ropovodů a plynovodů našli žáci úspěšně. Na podobné téma existuje množství materiálů a měli z čeho čerpat. Potěšilo mě, že při stáhnutí obrázků z cizích webů už tak nějak automaticky citovali zdroj.

Projektová výuka k aktuálnímu dění - Učíme se o Krymu

Projektová výuka k aktuálnímu dění - Učíme se o Krymu

Poslední část práce se týkala průzkumu veřejného mínění. K vytvoření ankety jsme použili Google formuláře. Žáci sestavili jednoduchou anketu týkající se aktuální situace na Ukrajině a šířili ji mezi sebou navzájem pomocí emailu, chatu a směrem ven pak pomocí sociálních sítí. Minimální počet respondentů jsem stanovil na deset a zejména díky sdílení na Facebooku a mnou pak na G+ v komunitě učitelů se toto číslo podařilo přesáhnout.

Projektová výuka k aktuálnímu dění - Učíme se o Krymu

Výsledky jsme už z principu fungování formulářů zpracovávat nemuseli, prezentovali tedy jen hotové grafy a své krátké shrnutí. Jsem rád, že dokázali formulovat smysluplné otázky a nad odpověďmi se zamyslet.

Projektová výuka k aktuálnímu dění - Učíme se o Krymu

Projektová výuka k aktuálnímu dění - Učíme se o Krymu

Projektová výuka k aktuálnímu dění - Učíme se o Krymu

Moje zhodnocení

Celý projekt dopadl rozporuplně. Na jednu stranu jsem byl nadšený z některých z žáků a jejich práce. Skutečně dokázali efektivně pracovat, vyhledat informace a zpracovat je. Sdílení dokumentů online jim nedělá problémy a zejména pod tlakem ubíhající hodiny byli schopni ze sebe dostat maximum. Dobře formulovali myšlenky a vyvozovali závěry.

Co mě naopak zklamalo, byla jejich ochota domluvit se na celkovém dokončení práce. Protože pracovali v týmu 46 lidí, nedokázali někteří z nich na sebe vzít tu zodpovědnost a během týdne splnit svoji část úkolu. Tedy zbytek skupiny na ně čekal a práce se vlekla.

Také vlastní dokončení celého projektu bylo poněkud rozpačité. I přes to, že někteří z nich odevzdali velmi dobré příspěvky do sdíleného společného dokumentu, nedomluvili se na závěrečné úpravě, sjednocení a korekturách. Pokud bych aktivitu opakoval příští rok, je nutné přidat jednu hodinu navíc a důsledně trvat na celkové úpravě celé práce.